Informatie

Algemeen

Opgericht:3 juni 1955
Clubkleuren:shirt groen/wit verticaal gestreept, groene broek/rok
Verenigingsnummer:NCX35F3
KvK nummer:40385078
ING rekening:NL26 INGB 0002 9361 30
Rabobankrekening:NL70 RABO 0375 9158 93
 
Adres:Kerkweg 82, 3214 VE Zuidland
Postadres:Grotenhoeklaan 26, 3214 TK Zuidland
E-mailadres (KNKV):info@zkvzuidland.nl

Gedragsregels

Onze gedragsregels m.b.t. sportiviteit en respect

Bij ZKV:

 • Gaan we respectvol met elkaar om
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals: schelden, pesten, discriminatie en ander agressief gedrag
 • Helpen we elkaar wanneer dat nodig is
 • Laten we iedereen in zijn/haar waarde
 • Houden we ons aan de (gedrags)regels en spreken we elkaar aan op deze regels als dat nodig is
 • Komen we afspraken na en bij verhindering communiceren we tijdig en duidelijk
 • Blijven we van de spullen van een ander af
 • Houden we onze accommodatie en materiaal netjes en ruimen we dit op
 • Hebben volwassenen een voorbeeldfunctie voor de jeugd
 • Spelen we sportief en respecteren we de beslissing van de scheidsrechter
 • Zijn we sportief en hebben we respect voor onze tegenstander en de scheidsrechter

Gedragsregels m.b.t. onacceptabel en grensoverschrijdend gedrag bij ZKV

 • Zorg voor een veilige omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren
 • Ben je bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruik je positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of
  seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd.
 • Neem (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je in om dit onderwerp bespreekbaar te maken en te houden. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag.
 • Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. Dit kan en mag bij de vertrouwenspersoon bij ZKV. Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten ZKV over onacceptabel gedrag binnen de sportvereniging (zoals pesten, machtsmisbruik, en sexuele intimidatie etc) via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF
 • Zie toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huis- en gedragsregels naleeft.

Vertrouwenspersoon bij ZKV
De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor iedereen op de club, biedt een luisterend oor, denkt mee en kan melders uitleggen wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. De vertrouwenscontactpersoon voert een vertrouwelijk gesprek. Deze rol garandeert geen geheimhouding. Een professionele vertrouwenspersoon kan wel een groot deel van het werk in geheimhouding doen.
Naam:
Contactgegevens vertrouwenspersoon ZKV:

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Korfbalvereniging ZKV verwerkt persoonsgegevens, waarbij wij grote waarde hechten aan de bescherming ervan. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze Privacy Verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZKV.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ZKV verwerkt van haar leden, donateurs, sponsors, vrijwilligers en anderen die bij de vereniging zijn betrokken.

Indien je lid wordt van ZKV, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacy Verklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacy Verklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Disclaimer

Disclaimer

ZKV neemt maatregelen om letsel of schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Neem de veiligheidsvoorschriften en/of spelregels daarom altijd in acht.
Deelname aan onze sport en activiteiten en aanwezigheid op onze accommodatie geschiedt op eigen verantwoording en is geheel voor eigen risico. De aanwezigen zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of door nalatigheid van henzelf of van degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt.

ZKV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade vóór, tijdens of na aanwezigheid.

Social Media.

De inhoud van onze website en social media kanalen is door de ZKV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch ZKV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content.

ZKV is daarnaast niet verantwoordelijk voor content op de aan deze kanalen gekoppelde bestanden en/of kanalen waarnaar verwezen wordt dan wel gelinkt.

ZKV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie door middel van deze kanalen is verkregen en/of door derden is verspreid.

Privacy

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan ZKV worden verstrekt.

Tijdens sport en activiteiten kunnen deze op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor onze social media kanalen worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.